JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Inget förbud mot tiggeri i Vellinge kommun

[2018-02-08] Förvaltningsrätten i Malmö

Länsstyrelsens beslut att upphäva Vellinge kommuns beslut att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) inom vissa områden i kommunen ändas inte. Det framgår inte av utredningen att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att ett förbud är befogat.

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade den 20 september 2017 att införa förbud mot passiv insamling av pengar inom vissa områden i Vellinge, Skanör och Höllviken i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen i Skåne län som den 23 oktober 2017 upphävde förbudet med hänvisning till att själva insamlandet av pengar inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. Vellinge kommun överklagade beslutet som nu har prövats av Förvaltningsrätten i Malmö.

Enligt kommunen har den passiva insamlingen av pengar på allmänna platser i kommunen orsakat omfattande störningar av den allmänna ordningen, bl.a. i anslutning till butiker, och skapat en känsla av otrygghet hos kommuninvånarna. 

Passiv penninginsamling på allmän plats kan förbjudas i lokal ordningsstadga om det är motiverat från ordningssynpunkt. Lokala ordningsstadgor ska dock bara innehålla regler som verkligen behövs och som inte innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Vellinge kommun har fått synpunkter från boende i kommunen bl.a. på att det förekommer passiv insamling av pengar i anslutning till butiker, men det framgår inte att det har orsakat olägenheter eller störningar av den allmänna ordningen av sådan omfattning och karaktär att det är motiverat att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar.


Bifogade filer:

Dom i mål 12327-17


Senast ändrad: 2018-02-08

För mer information kontakta:

Kerstin Hardgren
Chefsrådman
040-35 37 29

Målnummer:

12327-17

Fakta:

Förvaltningsrätten i Malmö är en allmän förvaltningsdomstol vars domkrets omfattar Skåne län. Vid förvaltningsrätten finns även en av landets fyra migrationsdomstolar vars domsområde omfattar migrationsmål från Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län.

Förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna har som främsta uppgift att lösa konflikter mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten handlägger skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål, socialförsäkringsmål, mål rörande tvister mellan den enskilde och kommunen m.fl. Förvaltningsrätten fattar också beslut vid ansökning om omhändertagande av unga eller missbrukare.