JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Migrationsdomstolen beviljar afghanska tolkar uppehållstillstånd

[2016-03-07] Förvaltningsrätten i Malmö

Migrationsdomstolen i Malmö har idag avgjort fyra mål om uppehållstillstånd för afghanska medborgare som arbetat som tolkar för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan. Det är andra gången som migrationsdomstolen överprövar Migrationsverkets avslagsbeslut rörande tolkarna. Genom dagens avgöranden beviljas tre av dem uppehållstillstånd p.g.a. ”särskild anknytning till Sverige”, medan en tolk meddelas avslag.

- Migrationsdomstolen har tidigare funnit att Europakonventionen är tillämplig för just dessa tolkar och att Sverige som stat har ett ansvar för att deras fri- och rättigheter inte kränks. I dagens avgörande slås fast att Migrationsverket är bundet av de ställningstaganden som gjorts, säger chefsrådman Fredrik Löndahl.

I oktober 2014 återförvisade migrationsdomstolen de tidigare målen till Migrationsverket för fortsatt handläggning. Den utredning som därefter skett har emellertid begränsats i förhållande till vad domstolen angett. Migrationsverket har också gjort en egen ny prövning av om Europakonventionen är tillämplig och funnit att så inte är fallet. Enligt migrationsdomstolen är detta förfarande fel. Trots de brister som finns i utredningen anser domstolen dock att det finns tillräckligt underlag för att nu avgöra frågan om uppehållstillstånd.

- Eftersom tolkarna inte befinner sig i Sverige kan de inte beviljas asyl. En samlad bedömning av bl.a. deras tjänstgöring för den svenska styrkan och vad de obestritt uppgett om sin situation gör dock att tre av tolkarna, under beaktande av Europakonventionen, bedöms ha särskild anknytning till Sverige, avslutar Fredrik Löndahl.

Beträffande den fjärde tolken har det under den fortsatta utredningen framkommit oklarheter kring om han verkligen arbetat för den svenska styrkan. Han har också beviljats uppehållstillstånd i Tyskland där han nu befinner sig, vilket gör att hans situation inte bedöms som utsatt. Hans ansökan om uppehållstillstånd i Sverige avslås därför.

Domare i målen har varit lagman Lars Sjöström och chefsrådman Fredrik Löndahl samt tre nämndemän.


Bifogade filer:

Malmö FRM UM 5416-15 Dom


Senast ändrad: 2016-03-07

För mer information kontakta:

Fredrik Löndahl
Chefsrådman
040-35 37 13, 070-101 45 94
fredrik.londahl@dom.se

Lars Sjöström
Lagman
040-35 35 02, 073-461 83 23; efter 16.00
lars.sjostrom@dom.se

Målnummer:

UM 5416-15, UM 5417-15, UM 248-16 och UM 251-16