JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmänna förvaltningsmål vid förvaltningsrätt

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Bland de 450 måltyper som handläggs vid Förvaltningsrätten i Malmö står bistånd enligt socialtjänstlagen för cirka 18 % av det totala antalet mål på domstolen.
Vill du veta mer om överklagande av kommunala beslut som avser bistånd enligt socialtjänstlagen - klicka på denna länk.

Socialförsäkring

Om man inte är nöjd med Försäkringskassans beslut när det gäller till exempel rätt till sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, livränta, underhållsstöd, bostadsbidrag och bilstöd till funktionshindrade, kan man överklaga detta till förvaltningsrätten.
Vill du veta mer - klicka på denna länk.

Skatt

Skattemålen hanteras på en speciell avdelning vid Förvaltningsrätten i Malmö, avdelning 2. Till denna avdelning kommer överklaganden på Skatteverkets taxeringsbeslut vad gäller t ex. fastighets- och inkomsttaxering.
Vill du veta mer - klicka på denna länk.

Tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård: För att bli tvångsintagen krävs att en legitimerad läkare gör en särskild undersökning och sedan utfärdar ett läkarintyg (vårdintyg). Efter intagningen måste chefsläkaren på den psykiatriska avdelningen fatta beslut om tvångsvård inom 24 timmar. Om chefsläkaren anser att behandlingen bör pågå längre än fyra veckor måste han eller hon ansöka till förvaltningsrätten om fortsatt tvångsvård.

Förvaltningsrätten kan till exempel ta ställning till om någon behöver psykiatrisk tvångsvård eller om vårdtiden för psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård ska förlängas.
Vill du veta mer om psykiatrisk tvångsvård - klicka på denna länk.

Vård av missbrukare (LVM): Förvaltningsrätten kan besluta om att en missbrukare ska få vård fastän han eller hon inte vill. Missbrukaren kan då dömas till vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare).

Grunden för ett omhändertagande enligt LVM är en LVM-anmälan som görs till kommunens socialtjänst av exempelvis missbrukarens läkare, socialsekreterare eller någon nära anhörig. Socialtjänsten gör sedan en utredning, och om den visar att personen behöver vård enligt LVM går en begäran vidare till förvaltningsrätten. Det är sedan förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård.
Vill du veta mer om vård av missbrukare - klicka på denna länk.

Vård av unga: Om föräldrarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver, eller om den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan den unge tas om hand enligt lagen om vård av unga, LVU.

Kommunens socialnämnd lämnar en ansökan till förvaltningsrätten om att en ung person ska tas om hand enligt LVU. Förvaltningsrätten prövar sedan målet och beslutar om den unge ska tas om hand eller inte. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, men det måste sedan bekräftas av förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades.
Vill du veta mer om vård av unga - klicka på denna länk.
Senast ändrad: 2016-05-30