JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att arbeta hos oss

Arbetet i Sveriges Domstolar är till stor del ett lagarbete där olika kompetenser arbetar tillsammans för att verksamheten ska bedrivas rättssäkert och effektivt.

Att arbeta i Sveriges Domstolar

Anställda i Sveriges Domstolar

Ungefär hälften av alla som arbetar i en domstol är jurister. De arbetar med att lösa tvister och bedöma frågor i olika typer av mål. Den andra hälften anställda arbetar antingen med beredande arbetsuppgifter eller med administration och service kring allt som hör till den dömande verksamheten.

Den dömande verksamheten

Innan mål och ärenden kan avgöras måste de förberedas. Det innebär både att planera för förhandlingarna i rättssalen och att följa upp det som beslutas i målet eller ärendet. De yrkeskategorier som arbetar med den dömande verksamheten är de som har juridisk utbildning, i till exempel tingsrätt och förvaltningsrätt är det notarier, fiskalerrådmän och lagmän. Domstolshandläggare för också protokoll vid förhandlingar.

Några exempel på medarbetare som arbetar inom det här området är registratorer, domstolssekreterare, domstolshandläggare, beredningssekreterare, beredningsjurister och föredragande.

Läs mer om den dömande verksamheten

Den administrativa verksamheten

Den administrativa verksamheten i en domstol innebär styrning och ledning av arbetet mot olika administrativa uppgifter för förvaltning och för stöd åt huvudverksamheten - den dömande verksamheten.

Administration kan handla om frågor som rör den inre organisationen, styrsystem, ledningsfunktion och ledarskap. De olika arbetsuppgifter och områden som ryms inom administrationen omfattar ekonomi- och personaladministration, IT och service. Några exempel på medarbetare inom det här området är ordningsvakter, ekonomi- och personalassistenter samt personal- och chefsadministratörer.

Läs mer om den administrativa verksamheten

Domstolsverket - serviceorganisation till domstolarna

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till Sveriges Domstolar. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut.
Senast ändrad: 2018-02-07

Vill du veta mer om Sveriges Domstolar?

  • Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen ingår i de allmänna domstolarna.
  • Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högst förvaltningsdomstolen är förvaltningsdomstolar.
  • Domstolsverket
  • Hyres-och arrendenämnden
  • Rättshjälpsmyndigheten

Guide för Sveriges Domstolar